آدرس: تهران،خیابان آزادی،نبش خیابان بهبودی،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،طبقه هفتم

تلفن:64492472  

فاکس:66580059

'گروه کاریابی داخلی: 64492467-64492469

گروه کاریابی خارجی: -64492470-64492466

گروه برنامه ریزی و هدایت نیروی کار:  64492249-64492477