آدرس: تهران،خیابان آزادی،نبش خیابان بهبودی،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،طبقه هفتم


فاکس:66580059

'گروه کاریابی داخلی: 64492467-64492241

گروه کاریابی خارجی: 64492636-64492483

گروه برنامه ریزی و هدایت نیروی کار:  64492249-64492477