گزارش ها و مقاله های مفید

گزارش سال 96 تحلیلی سیمای بازار کار گزارش سال 96 تحلیلی سیمای بازار کار

گزارش در خصوص کشور کانادا و نیازمندی بازار کار آن به نیروی کار خارجی گزارش در خصوص کشور کانادا و نیازمندی بازار کار آن به نیروی کار خارجی

گزارش سیمای بازار کار سال 93 گزارش سیمای بازار کار سال93

گزارش کارگاه آموزشی اشتغال جوانان گزارش کارگاه آموزشی اشتغال جوانان
نحوه حمایت از کارگران خانگی نحوه حمایت از کارگران خانگی
نگاهی به کاریابی های اینترنتی نگاهی به کاریابی های اینترنتی
روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور
لزوم بررسی استانداردهای بین المللی برای کاریابی ها و نیروی کار مهاجر لزوم بررسی استانداردهای بین المللی برای کاریابی ها و نیروی کار مهاجر
عوامل موثر در ایجاد اضطراب در کار عوامل موثر در ایجاد اضطراب در کار
نقش گردشگری روستایی در ایجاد اشتغال

نقش گردشگری روستایی در ایجاد اشتغال1

گزارش وضعیت حقوق و دستمزد در ایران-94 گزارش وضعیت حقوق و دستمزد در ایران-94
مهارت های شناختی مهارت های شناختی

رزومه نویسی


گزارش دوره بیمه بیکاری

گزارش دوره بیمه بیکاری                            

نگاهی به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و بازار کار کشور قطر 1
نگاهی به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و بازار کار کشور قطر 2  

 

برخی از اپلیکیشن های کاریابی و استخدام در جهاننقد برنامه ششم

استفاده از نیروی کار ایرانی در ایام حج

  مهاجرت منصفانه 1
 

مهاجرت منصفانه 2