گزارش ها و مقاله های مفید

سامانه گواهینامه شغلی

کارآفرینی 2
کارآفرینی 1

نقد برنامه ششم

استفاده از نیروی کار ایرانی در ایام حج

 گزارش سیمای بازار کار سال 93 گزارش سیمای بازار کار سال 93

 

گزارش کارگاه آموزشی اشتغال جوانان گزارش کارگاه آموزشی اشتغال جوانان

نحوه حمایت از کارگران خانگی نحوه حمایت از کارگران خانگی

نگاهی به کاریابی های اینترنتی نگاهی به کاریابی های اینترنتی

روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور

لزوم بررسی استانداردهای بین المللی برای کاریابی ها و نیروی کار مهاجر لزوم بررسی استانداردهای بین المللی برای کاریابی ها و نیروی کار مهاجر

 

عوامل موثر در ایجاد اضطراب در کار عوامل موثر در ایجاد اضطراب در کار


نقش گردشگری روستایی در ایجاد اشتغال

نقش گردشگری روستایی در ایجاد اشتغال1

مهاجرت منصفانه 1 

مهاجرت منصفانه 2

گزارش دوره بیمه بیکاری گزارش دوره بیمه بیکاری

گزارش وضعیت حقوق و دستمزد در ایران-94 گزارش وضعیت حقوق و دستمزد در ایران-94
  
مهارت های شناختی مهارت های شناختی
رزومه نویسی