آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387

قانون مجازات و میزان مجازات به حرفه کاریابی بدون پروانه کار قانون مجازات و میزان مجازات به حرفه کاریابی بدون پروانه کار
آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی مصوب 1387 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی مصوب 1387
دستور العمل بند و ماده 80 آیین نامه اجرایی بند و ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه

قراردادتیپ قراردادتیپ
 
تابلو کاریابی ها تابلو کاریابی ها
گردش کار ثبت نام متقاضی کار داخلی و خارجی وتاسیس کاریابی گردش کار ثبت نام متقاضی کار داخلی و خارجی وتاسیس کاریابی
دستورالعمل تخصصی کار دریایی دستورالعمل تخصصی کار دریایی