دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط مربوط به مکان ،تجهیزات و کارکنان مورد نیازکاریابی های غیر دولتی دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط مربوط به مکان ،تجهیزات و کارکنان مورد نیازکاریابی های غیر دولتی

بخشنامه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم بخشنامه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم