اخبار

ابلاغیه میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی (داخلی و خارجی) در سال 1397

ابلاغیه میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی  (داخلی و خارجی) در سال 1397
1- حق الزحمه کاریابی بابت ثبت نام به همراه مشاوره شغلی به شرح ذیل می باشد:

1-1-    حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی داخلی  مبلغ 200000 ریال تعیین می گردد.

 2-1- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 300000 ریال تعیین می گردد.

تبصره 1- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی کاریابی داخلی در مناطق محروم کشور مبلغ 140000 ریال تعیین می گردد.

تبصره 2- چنانچه به همراه ثبت نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود پنجاه درصد حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد.

تبصره3- در صورت انصراف کارجو از فرآیند به کارگماری وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی گردد.

تبصره4- کاریابی می تواند برای ثبت نام مجدد کارجویی که دو سال از تاریخ ثبت نام آنها گذشته و یا مقطع تحصیلی بالاتری ارائه نماید، حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی دریافت نماید.

2- حق الزحمه کاریابی بابت به کارگماری کارجو در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به شرح زیر محاسبه و  تعیین  می گردد:

1-2- حق الزحمه به کارگماری کاریابی غیردولتی داخلی که از کارجو  دریافت می گردد حداکثر پنجاه درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1397 می باشد.

تبصره 1 - در صورتی که دستمزد ثابت به کارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد 30 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 97 به حق الزحمه دریافتی از کارجو اضافه خواهد شد.

تبصره2 - برای قراردادهای کمتر از یکسال حق الزحمه به نسبت ماه های کارکرد محاسبه خواهد شد.

تبصره3- کاریابی ها حق دریافت حق الزحمه به کارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یک ماه را ندارند. لازم است قبل از معرفی کارجو به فرصت شغلی در این خصوص به وی اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.

تبصره4- در صورت تمدید قرارداد کار (به کارگمارده با کارفرما) تا سقف یک سال، کاریابی می تواند نسبت به اخذ مابقی حق الزحمه خود از به کارگمارده اقدام نماید.

2-2- کاریابی می تواند حق الزحمه به کارگماری را  تا سقف یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما دریافت نماید.

3- کاریابی ها می توانند در زمان معرفی کارجو به فرصت شغلی، در صورت تمایل کارجو مبلغ 000/000/1 ریال را علی الحساب به عنوان پیش دریافت از میزان حق الزحمه به کارگماری تعیین شده دریافت نمایند.

تبصره: کاریابی ها موظف می باشند در صورت عدم به کارگماری کارجو حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به عودت مبلغ دریافتی اقدام نمایند.

4- کاریابی با توافق با به کارگمارده می تواند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول نماید.

5- کاریابی می تواند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تأمین لازم را درقالب سفته اخذ نماید.

تبصره- میزان تضمین اخذ شده از کارجو توسط دفتر کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.

6- کاریابی نمی تواند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی،‌ گذرنامه، ‌گواهینامه و ...را به عنوان تضمین اخذ نماید.

7- با درخواست کاریابی، کارفرما می تواند در صورت رضایت کتبی کارجو، حق الزحمه به کارگماری را در قالب مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت نماید. در این صورت نیازی به اخذ تضمین از کارجو نمی باشد.

8- کاریابی موظف است در قبال دریافت هر گونه وجه (حق الزحمه ثبت نام و به کارگماری) به کارجو رسید ارایه نماید.

تبصره- چنانچه بر اساس تایید مراجع ذی صلاح کارجو قبل از پایان یک سال ترک کار نموده و یا به علت سهل انگاری، عدم توجه به اوامر کارفرما، قصور و ... موجبات اخراج خویش را فراهم سازد، موظف به پرداخت کل حق الزحمه برابر بند مرتبط مندرج در بند 2 خواهد بود.

9-  تعرفه حق الزحمه به کارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی محاسبه و توسط وزارت به دفاتر کاریابی ابلاغ می شود.

10-عدم رعایت هر یک از بندهای اعلام شده، تخلف محسوب گردیده و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها با همکاری انجمن های صنفی کاریابی ها استان موظف به رسیدگی می باشند.

11- کلیه دفاتر کاریابی مکلف می باشند این ابلاغیه را در محل مناسب و در معرض دید عموم مراجعه کنندگان قراردهند.

                                                                                                                                            محمد  اکبرنیا             

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها